Adatkezelési nyilatkozat

Az ishape.hu oldalon közölt személyes adatok (név,  e-mail, telefonszám) kezelője

Uri-Kovács Tünde Csilla e.v.

Székhely: 5000.Szolnok,Remete u 5

Adószám:73477066-1-36

Telefon: 06 20 232 4912

Email: ishapeszolnok@gmail.com

Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

1.      Az adatkezelő az adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/697 számú rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a); b) pontja alapján

a) a szolgáltatások igénybe vétele céljából történő időpontfoglaláshoz, illetve

b) a szolgáltatásokról történő tájékoztatáscéljából az adatkezeléshez tett hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeli. A közölt személyes adatokat külföldre nem továbbítja, nyilvánosságra nem hozza. 

2.       Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozáshoz, és a hozzájárulásának visszavonásához való jog. 

3.      Hozzáféréshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának időtartamáról. A hozzáféréshez való jog keretén belül az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. 

4.      A helyesbítéshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy az adatkezelés célját figyelembe véve kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését. Törlésre jogosult az érintett, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; vagy az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

5.      Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, illetve az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

6.      Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

7.      A hozzájárulás visszavonásához való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelő haladéktalanul gondoskodik a személyes adatok törléséről.

8.      Az érintett a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítéséve érdekében az adatkezelőhöz, illetve annak tevékenysége ellen bírósághoz fordulhat. Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentést tehet.

9.     E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.Tájékoztatjuk ügyfeleinket,hogy a bíróság,az ügyész,a nyomozó hatóság a közigazgatósági ,a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatása,adatok közlése,iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az adatkezelőt..A Szolgáltató a hatóságok részére személyes adatot csak akkor ad ki,ha a megkeresés céljához elengedhetetlen.


  Vissza az előző oldalra

  -

  Bejelentkezés, kapcsolat: 

  +36/20 232-4912

  ishapeszolnok@gmail.com

  5000 Szolnok, Pozsonyi út 57.
  (Dominó ház)

  MKB és OTP Szép Kártya elfogadóhely

   

  iShape iShape
  ISHAPE Szolnok alakformáló szalon ISHAPE Szolnok alakformáló szalon